Pepeke He … kā/ko

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

Nīnau:

He kalo kaʻu.

He aha kāu?

Kaleikoa Explanation

*He kikino ko/kā ABC

ma kahi paha o ka ‘ umi o’u makahiki i kēlā manawa, he mu’umu’ u ko Kūkū Mā..

Examples

Palapala