Kālele Hoahana

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa:

 

Hōʻole:

Nīnau:

 

 

Pane:

Me Lei ʻo ia.

Me kēia ka hana.

ʻAʻole ʻo ia me Lei.

Me wai lākou?

Me ke aha ka hana?

Pehea ka hana?

Me kēia ka hana.

Penei ka hana.

Me kēlā ka hana.

Pēlā ka hana.

Me kēnā.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala