Pepeke Painu

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa: HAMANI

Hōʻole:

Hōʻole (PIKO PAPANI):

Nā Nīnau:

ʻAi ʻo Lani i ka poi.

ʻAʻole ʻai ʻo Lani i ka poi.

ʻAʻole ʻo ia ʻau i ka poi.

E aha ana ʻoukou?

Nā Māka Painu (ʻIke loa)

ø PAINU

Ua PAINU

Ua PAINU aku nei

Ke PAINU nei

E PAINU ana

E PAINU ana

E PAINU

 

 

Ua hoʻi mai nei ke koa i Hawaiʻi

 

I nehinei, e hiamoe ana au i ka hola ʻekolu.

ʻApōpō, e hiki mai ana ka mokulele i ka hola ʻumi.

Nā Māka Painu (Hōʻole)

ʻAʻole ø PAINU

ʻAʻole i PAINU

ʻAʻole i PAINU aku nei

ʻAʻole e PAINU nei

ʻAʻole e PAINU ana

ʻAʻole e PAINU ana

ʻAʻole e PAINU

Mai PAINU

 

 

 

 

I nehinei, ʻaʻole au e hiamoe ana i ka hola ʻekolu.

Kaleikoa Explanation

*E painu ana

E oli mau ana ʻo ia
E ʻōpiopio loa ana nō au, hala ʻo Kūkū Pā

Examples

Palapala