Kālele ʻĀkena

 

Noʻeau Warner Guidelines

ʻIke loa: HAMANI

ʻIke loa: HEHELE

Hōʻole: HAMANI

Hōʻole: HEHELE

Naʻu e hāʻawi i ka iʻa iā ʻoukou.

Naʻu e hele e kiʻi iā ia.

ʻAʻole naʻu e hāʻawi i ka iʻa iā ʻoukou.

ʻAʻole naʻu e hele e kiʻi iā ia.

Nā Māka Painu (ʻIke loa)

i HAMANI/HEHELE

e HAMANI/HEHELE nei

e HAMANI/HEHELE ana

e HAMANI/HEHELE ana

e HAMANI/HEHELE

Nā Māka Painu (Hōʻole)

ʻAʻole i HAMANI/HEHELE

ʻAʻole e HAMANI/HEHELE nei

ʻAʻole e HAMANI/HEHELE ana

ʻAʻole e HAMANI/HEHELE ana

ʻAʻole e HAMANI/HEHELE

Kaleikoa Explanation

ʻĀkena – nona ke kuleana, nāna ka hana

Na wai
Naʻu
Nāu
Nāna
Na lākou
Na Keola
Na ka makua kāne
Na haʻi

Examples

Palapala