Iʻoa Henua

Noʻeau Warner Guidelines

luna
lalo
mua
hope
waho
loko
waena
waena konu
uka
kai
laila

ʻō

ʻIke loa:

Aia nā keiki ma luna o ka moena.

Eia mākou i mua o ka hale i kēia manawa.

Iʻoa Henua + Oʻa Hupua

ma luna oʻu
ma hope ou

ma kai ona

IʻOA HENUA: E Makaʻala

i loko nei.
ma ʻō ala.
ma luna pono
ma ʻō aku
ma ʻaneʻi mai
ma ʻō a ma ʻaneʻi

mai ʻō a ʻō

Māka Piko no ka Iʻo Henua (ʻo)

POʻO ʻo Iʻoa Henua.

Wela ʻo loko.

Kaleikoa Explanation

ma kahi o ABC

Ua lilo kā Pua paisi kālā ma kahi o Safeway.
Ke peʻe nei nā kaikamāhine ma kahi o hale kaʻa.
Ua neʻe mai i Maui ma kahi o ka makahiki 2008.

Ma kahi o Hoʻokipa Pāka i pilikia ai kona kaʻa.

Iʻoa

ʻO ka papahele o lalo

Wikiō

Examples

E unihi mai

Ma kahi o ABC

  1. Right after that, Kawai left Kahului.
  2. Subsequently, the check was sent.
  3. Immediately following this, his teacher picked the flowers Then, Keola’s phone rang.

Palapala