Nā ʻAmi

Noʻeau Warner Guidelines

ʻAmi Henua: ma, i, iā

Kikino

Kikino

Iʻoa Paku

Iʻoa Henua

Iʻoa Maʻuli

Papani

Papani

Papani (kūʻē lula)

ma ka hale

i ke kula

i Niʻihau

i mua

iā Lei

iā lākou

iā ia

iaʻu

ʻAmi Hoahana: me

Kikino

Iʻoa Paku

Iʻoa Maʻuli

Papani

Papani

Papani (kūʻē lula)

me ke kumu

me Niʻihau

me Kaʻiulani

me lākou

me ia

me aʻu

ʻAmi Kūmua: mai

Kikino

Iʻoa Paku

Iʻoa Henua

mai ke kula

mai Niʻihau

mai uka

ʻAmi Kūmua: maiā

Iʻoa Maʻuli

Papani

Papani

Papani (kūʻē lula)

Papani (nīnau)

maiā Lei

maiā lākou

maiā ia

mai aʻu

maiā wai

ʻAmi Nonoʻa: no

Kikino

Iʻoa Paku

Iʻoa Henua

Iʻoa Maʻuli

Papani

Papani (hupua)

Papani (hupua)

Papani (hupua)

no ke kumu

no Niʻihau

no uku

no Nani

no lākou

noʻu

nou

nona

ʻAmi Nonoʻa: na

Kikino

Iʻoa Maʻuli

Papani

Papani (hupua)

Papani (hupua)

Papani (hupua)

na ke kumu

na Nani

na lākou

naʻu

nāu

nāna

ʻĀkena ʻIae: e

Kikino

Iʻoa Maʻuli

Iʻoa Paku

Papani

Papani

Papani (kūʻē lula)

e ke kumu

e Nani

e Nounou

e ʻoe

e ia

e aʻu

ʻAmi ʻĀkena ʻAʻano: i, iā

Kikino

Iʻoa Maʻuli

Papani

Papani

Papani (kūʻē lula)

i ka lā

iā Lei

iā lākou

iā ia

iaʻu

ʻAmi Lauka: i, iā

Kikino

Iʻoa Maʻuli

Iʻoa Henua

Iʻoa Paku

Papani

Papani (kūʻē lula)

i ke kāne

iā Luaahi

iā laila

iā Niʻihau

iā ia

iaʻu

ʻAmi hea: e

Kikino

Iʻoa Maʻuli

Iʻoa Paku

Papani

Papani

Papani

E ke kumu, pehea ʻoe?

E Keola, pehea ʻoe?

E Hawaiʻi, e kuʻu one hānau e

E ia nei, pehea ʻoe?

E lāua nei, pehea ʻolua?

E lākou nei, pehea ʻoukou?

Kaleikoa Explanation

Mai ABC mai

Mai ko’u wa li’ili’i mai

ʻAʻano + piko + ʻawe ʻākena ʻaʻano (cause)

Ua maʻi lāua i ke kalaiwa ʻana ma ke alanui kīkeʻekeʻe.
E pulu aku ana ka lole ma ka laina i ka ua.
ʻAʻole paha e pau ana kēlā ʻano mū i kēnā ʻano lāʻau make

i ka piha ʻana o ka ʻōmole i ka ʻaila.

Kūʻē ABC i/iā DEF

ʻAʻole mākou i kūʻē aku i kēlā hui pāʻani no Honolulu
 E kūʻē ana nō nā Koa Ānuenue iā Kaliponi i ka Pōʻaono
 Ma ia pō e kūʻē ai ʻo Pua mā iā lākou

 Ma hea ana ʻoukou e kūʻē ai i nā Pea o Baldwin

ʻAwe ʻākena ʻaʻano

Ua pomaikaʻi au i ka loaʻa ʻana iaʻu o na inoa po.

Wikiō

Examples

E Unuhi Mai

ʻAʻano + piko + ʻawe ʻākena ʻaʻano (cause)

1. These shoes hurt my feet. (My feet hurt from these shoes)
2. All the food was eaten (The food is all gone due to being eaten)
3. Are you going to be sad because he will leave?
4. Keola’s t-shirt is getting red from the blood.

Kūʻē ABC i/iā DEF

1. Are we (3 excl.) playing you folks tonight?
2. Maui did not challenge Kauaʻi last year.
3. That was the time the Rams were playing against the Steelers.
4. When are you folks playing against them?

Palapala