Nā Māka

Noʻeau Warner Guidelines

Māka Oʻa: o

Kikino

Iʻoa Paku

Iʻoa Henua

Iʻoa Maʻuli

Papani (kūʻē lula)

Papani (kūʻē lula)

Papani (kūʻē lula)

ka hale o ke keiki

ke one o Niʻihau

ka wai o uka

ka inoa waena o Nani

ka hale oʻu 

ka lei ou

ka makuahine ona

Māka Oʻa: a

Kikino

Iʻoa Maʻuli

Papani (kūʻē lula)

Papani (kūʻē lula)

Papani (kūʻē lula)

ka puaʻa a ke keiki

ka keiki a Nani

ka penikala aʻu

ka ʻīlio āu

ka wahine āna

Māka Piko: ʻo

Iʻoa Paku

Iʻoa Henua

Iʻoa Maʻuli

Papani

Nani ʻo Kauaʻi

Wela ʻo laila.

Ua hele ʻo Kaliko.

Ua hele ʻo ia.

Māka Piko: ø

Kikino

Papani

Papani

Papani

Ua hele ka haumāna.

Ua hele lākou.

Ua hele ia.

Ua hele au.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala