Iʻoa Maʻuli/Paku + mā

Noʻeau Warner Guidelines

Iʻoa Maʻuli

Iʻoa Paku

Eia ʻo Kaipoʻi mā.

Ua hele lākou i Niʻihau mā.

Kaleikoa Explanation

Wikiō

Examples

Palapala