ʻO ka vidirla

Noʻeau Warner Guidelines

Kaleikoa Explanation

ʻO ka painu dir.la nō ia o ABC

ʻO ka hiamoe ihola nō ia o nā keiki
ʻO kona kū aʻela nō ia
ʻO ka paʻi ʻia maila nō ia o kuʻu maka

ʻO ko māua ala aʻela nō ia

Wikiō

Examples

E Unuhi Mai

O ka painu dir.la nō ia

1. Right after that, Kawai left Kahului.
2. Subsequently, the check was sent.
3. Immediately following this, his teacher picked the flowers Then, Keola’s phone rang.

He moʻolelo no Kapaʻahu

Hele akula koʻu makuhaine

Palapala