Kaao no Aiai

Kaao no Aiai

O Kuula ka makuakane o Hina ka makuahine, o Aiai ke keiki, O Niolopua I I Nuuana ka aina. He mau lawaia o Kuula me kana wahine o Hina, na laua ka pa ai, o kahuoi ka inoa. O ka manu o Kamanuwai, ke kiai o ua pa nei o Kahuoi; o kahi e waiho ai ua pa nei o Kaumakapili: he pa ai o Kahuoi. Ke holo o Kuula I ka hi-aku iwaho o Mamala, na ke akua no e pii a e komo na waa ,a o ka ai no hoi ia a ua manu nei o ka i’a.

I kekahi holo ana a Kuula I ka hi-aku, iwaho Mamala, holo aku o Kipapalaulu, ke ‘lii o Honolulu I ka lawai’a, ike oia I ka pii o ke aku I na waa o Kuula, lawe aihue oia i ka pa, ia Kahuoi, lilo iaia, nele o Kuula i ka pa, a pololi no hoi ka manu i ka ai ole. Ma keia lilo ana o ka pa, ia Kipapalaulu, nele iho la ka manu i ka I’a e ai ai. Nolaila, kela inoa o Kaumakapili.

Hapai o Hina, a hanau he keikikane o Aiai, kiola iho la laua iloko o ka muliwai e waiho la malalo o Kaumakapili, lawe ae la ka wai ahiki ka uwapo o Hooliliamanu Makai iho. Aia ilaila he pohaku o Nahakaipuami kona inoa, e waiho nei ahiki i kela la, maluna o ia pohaku o Aiai i lana ai. Ma Kapuukolo na hale o Kipapalaulu e ku ana, me kana kaikamahine, o Kauaelemimo ka inoa. I ke awakea, hele o Kauaelemimo e auau me kona mau wahine, loaa iho la o Aiai e waiho ana, lawe ae la o Kauaelemimo i keiki nana, a hanai iho la.

A nui o Aiai, he keiki maikai loa ke nana aku, lawe ae la no o Kauaelemimo i kane nana, a moe iho la. A hapai o Kauaelemimo, ono iho la ia o ka i’a, hele aku la o Aiai i ke kamakoi ma kela wahi i Halekuke, a loaa na I’a hoi mai la ai ka wahine. A hala he mau anahulu, ono o Kauaelemimo i ke aku, olelo aku ia Aiai, e holo i ka haiku; olelo mai o Aiai.

“O hele i pa i ko makuakane ia Kipapalaulu.” Ae aku ka wahine, hele aku la ia ahiki imua o Kipapalaulu. Ninau mai o Kipapalaulu: “Heaha kau?”

“I hele mai nei au i pa na kuu kane.”

“Ae, he pa, eia ka pa.” Hoi aku la ka wahine ahiki, haawi aku la i ka pa ia Aiai. Olelo mai o Aiai.

“Aohe loaa a keia pa; he pa ai ole, hoeha kino i keia pa.” A olelo mai ka wahine.

“A auhea la auanei ka pa?” I aku o Aiai.

“O hele a ko makuakane olelo aku, he pa no, aole e nele ka lawai’a i ka pa, aia iloko o ka ipu holoholona a ka lawai’a.”

O ko Aiai manao ma keia olelo I ka wahine, i loaa ka pao Kahuoi, a kona makuakane, i aihueia ai e Kipapalaulu.

Ahiki ke kaikamahine imua o Kipapalaulu, nonoi aku i pa e Hawaii hou mai, hole mai o Kipaplaulu:

“Aohe pa i koe; o ka pau ae la no ia o na pa.” I aku o Kauaelemimo.

“Ka! Olelo mai nei o Aiai, he pa no, aia ka iloko o k a ipu holoholona a ka lawai’a.”

“Ae, he pa io, akahi au a manao.” Kiina aku la a laweia mai la, i nana iho ka hana, he pa. Lawe aku la ka wahine a mua o Aiai, lalau mai la o Aiai a olelo iho la:

“Ola na iwi ua hoi mai nei oe.”

I aku o Aiai i ka wahine: “E hoi hou oe i waa, no’u; aole ka waa elima anna ka loa, a ewalu, o ka waa he umi anana ka loa. O ia ka waa au e olelo aku ai i ko makuakane.”

Ahiki ka wahine imua o Kipapalaulu, nonoi aku la i wa’a, ahiki i ka waa umi anana ka loa. Olelo mai ka makuakane:

“Nawai e hoe e hiki ai keia waa?”

“Na kuu kane no.” A lohe o Aiai i ka olelo a kana wahine kii aku la ia a lawe mai la i ka waa, holo aku la ia me manu, o Kamanuwai, ame ka pa o Kahuoi, a waho o Mamala, wehe ka pa a lawai’a, na ke aku no I pii a komo ka waa, ai iho la ka manu a ola ae la. Hoi mai la o Aiai, ua piha na waa I ke aku, ahiki imua o ka wahine, haawi aku la i ka l’a o ua pa nei lilo aku la ia Kamanuwai ke kiai. Pela ke kaao no Aiai.