Na Olelo Holokaau

Na Olelo Hookaau

Ia Kamaiopili i hiki aku ai i mua o ka Moi Kalakaua a mahope iho o  ka pau ana o na lulu lima aloha ana, ua ninau mai la ka Moi ia Kamaiopili. Heaha ka hua i kaumauma?

Ai ka lohe ana o Kamaiopili i keia ninau a ka Moi aiai, ua haha ae la kona mau lima ma kona umauma, a  pane aku la ka Moi. Aole he hua o ka umauma, aka, aia no ka hua ilalo i kona wahi mau. I ka lohe ana o ka Moi i keia pane a Kamaiopili, ua akaaka ae la oia a pane mai la, nui no hoi kou ike kamailio e Kamaiopili, a hu ae ka laua aka.