Lonoikamakahiki: Mokuna ʻEkolu

KA ILI MUA ʻANA O KA ʻĀINA IĀ LONOIKAMAKAHIKI

Ma hope iho o ko Kanaloakuaʻana hoʻāʻo ʻana iā Lonoikamakahiki, no laila ʻōlelo akula ʻo Kanaloakuaʻana iā Kaikilani: “E hoʻihoʻi ka ʻāina iā Lonoikamakahiki.” No ka mea ua maopopo iā Kanaloakuaʻana ke akamai ma nā mea e pili ana i ke aupuni, no laila, ʻōlelo akula ʻo Kanaloakuaʻana iā Lonoikamakahiki e pani ma ka hakahaka o Keawenuiaʻumi; a noho ihola ʻo Lonoikamakahiki ma ka noho aliʻi o kona makua kāne. Noho ihola ʻo Lonoikamakahiki me kāna wahine ma nā ʻāina a pau o Hawaiʻi, he mau poʻo no ke aupuni.

A liʻuliʻu ko Lonoikamakahiki noho aliʻi ʻana, ʻaʻole he kaua a kipi hoʻi ma ia hope mai, ʻaʻole nō hoʻi i kūlanalana kona noho ʻana me kāna wahine, akā, ʻo Kaikilani, ʻo ia ʻo lāua ka mea i hana i ka hewa, no ka mea, ua lawe aʻe ʻo ia iā Heakekoa, ke keiki a Kalāulipali me Uli i kāne moe kolohe nāna, me ka ʻike ʻole o Lonoikamakahiki.

A i ka manawa i manaʻo ai ʻo Lonoikamakahiki e holo mākaʻikaʻi iā Maui a hiki i Kauaʻi; no laila, lawe aʻela ʻo ia i kāna wahine iā Kaikilani, e hele pū ma ia huakaʻi hele a ke Aliʻi. A i ka manawa i mākaukau ai ʻo ka huakaʻi a ke Aliʻi, lawe aʻela ʻo ia i kona mau hoe waʻa, a me kona kahu me Loli. ʻO ka manaʻo nui o Lonoikamakahiki ma ia huakaʻi, i mea e hōʻike aku ai i kāna mau hana hoʻopāpā ma kahi āna e hele ai. A no ia mea, lawe aʻela ʻo ia i kāna hōkeo. ʻO Kūwalawala ka inoa o ua hōkeo lā nā mea hoʻopāpā a pau, nā ukana o kēlā ʻano kēia ʻano. A lawe aʻela nō hoʻi i kona kāhili ʻo ʻEleʻeleualani. He kāhili nui ia.

A mākaukau ka huakaʻi a ke Aliʻi, a laila, holo akula lākou a Maui. ʻAʻole i liʻuliu ma Maui, a laila, holo akula ma Molokaʻi. A ma Koʻolau kā lākou holo ʻana, a noho ma Kalaupapa. I ia kau ʻana o lākou nei ma laila, ʻaʻole i manaʻo ʻo Lonoikamakahiki e liʻuliʻu ka noho ʻana ma laila, akā no ka loʻohia ʻana o lākou e ka makani ʻino, no laila, i liʻuliʻu ai lākou ma laila he mau malama paha ʻehā. I ia manawa nō a lāua i noho ai ma Kalaupapa, he kōnane kā lāua hana nui i ia mau malama.

I kēlā manawa hoʻi a ua ʻo Lonoikamakahiki mā i haʻalele aku ai a holo mai ai ka mākaʻikaʻi, i ia manawa he mea nui loa ia no ko Heakekoa aloha no Kaikilani,a hiki ʻole ke hoʻomanawanui. No laila, huli maila ʻo ua ʻo Heakekoa ma hope o Lonoikamakahiki mā. Ma ia huli ʻana mai a hiki i Maui, ʻaʻole i hālāwai, ma laila mai a kau ma Kalaʻe i Molokaʻi. I ia wā lohe ʻo ia, aia nō nā Aliʻi i Kalaupapa kahi i noho ai. Noho ihola ʻo Heakekoa ma Kalaʻe no kekahi mau lā, me ke ake e loaʻa ka mea nāna e lawe aku ka lohe iā Kaikilani, akā, ʻaʻole he kanaka kūpono.

I kekahi lā, hiki maila kekahi mau kānaka no Kalaupapa mai; a i ka wā i hoʻi ai kēlā poʻe ma Kalaupapa, no laila nīnau akula ua ʻo Heakekoa i nā kānaka me ka ʻī aku: “E hoʻi ana anei ʻoukou i Kalaupapa?” ʻAe, maila nā kānaka.

Nīnau hou akula nō ua ʻo Heakekoa: “ ʻAʻole anei nā Aliʻi o Hawaiʻi i laila?”

A laila haʻi maopopo akula ua mau kānaka nei: “Aia nō ke noho lā.”

ʻĪ akula ʻo Heakekoa: “I hoʻi auaneʻi ʻoukou a luna o ka pali lā, hea wale iho auaneʻi ʻoukou penei lā: “E Kaikilani Aliʻi Wahine o Puna ē, e aʻa mai ana ʻoe ke kū a ka lāuli pali o Uli o Hea?” A inā i lohe ʻole mai, a laila kāhea hou aku ʻoukou:

“E Kaikilani Aliʻi Wahine o Puna ē,

E aʻa mai ana ko ipo iā ʻoe,

ʻO ke kū a ka lāuli pali o Uli o Heakekoa

Pēlā auaneʻi ʻoukou e hea aku ai?”

A lohe aʻela lākou i kēia ʻōlelo a Heakekoa, a laila, hoʻi akula ua mau kānaka nei. I ia hoʻi ʻana a hiki i luna o ka pali o Kalaupapa, ma Kaomilani, a laila, kāhea akula ua mau kānaka nei e like me ke kauoha a Heakekoa. Ma ia kāhea mua ʻana, i ia manawa, lohe akula nō ʻo Kaikilani i kēia leo kāhea ma ka pali, a laila, manaʻo aʻela ʻo ia, ua hiki mai kāna ipo. I ia manawa naʻe a ua ʻo Kaikilani i lohe aku ai, e kōnane ana lāua, akā, i mea e nalo ai ke ʻano o keia leo e paʻē nei i luna o ka pali iā Lonoikamakahiki, no laila, hoʻonalonalo aʻela ua ʻo Kaikilani me ka walaʻau ʻano ʻē ma ke kōnane ʻana, ma ka hoʻopuka ʻana i kēia mau huaʻōlelo: “ ʻO ke kuʻi kēia, ʻo ka holo kēlā, mau kāwā, nīnole ka luna, hāpala ka ʻele, na ke kea ka ʻai.”

A no ka manaʻo o nā kānaka nāna i kāhea aku ʻaʻole i lohe ʻo Kaikilani, no laila, kāhea hou akula ua poʻe kānaka nei:

“E Kaikilani Aliʻi Wahine o Puna,

E aʻa mai ana ko ipo iā ʻoe,

ʻO ke kū a ka lāuli pali o Uli o Heakekoa.”

I ia manawa, lohe aʻela ʻo Lonoikamakahiki, he kāne ʻo Heakekoa na Kaikilani, me ka manaʻo nō ua pae mai ma kekahi wahi o Molokaʻi.

Ma hope iho o ka lohe ʻana o Lonoikamakahiki i kēia leo, a laila, nīnau aku ʻo ia i ka wahine kaikuahine ona: “ ʻĒ, aloha maila naʻe hoʻi ko ipo iā ʻoe ʻo Heakekoa.” ʻAʻole naʻe he ʻekemu aku o Kaikilani, akā, ua lohe nō i ka nīnau mai a ke kāne, hoʻolalau wale ihola nō ua ʻo Kaikilani: “ ʻO ke kuʻi kēia, a ʻo ka holo kēlā, mau kāwā, nīnole ka luna, hāpala ka ʻele, na ke kea ka ʻai.” I ia manawa, lālau akula ua ʻo Lonoikamakahiki i ka papa kōnane, a hahau akula i ke poʻo o ka wahine, a ʻeha akula ʻo Kaikilani, akā, ua koe nō naʻe ke ola.

No laila, huhū nui loa ihola ʻo Lonoikamakahiki, a pono ʻole kona manaʻo, me ka manaʻo e hoʻohiki, ʻaʻole e launa hou me Kaikilani; akā, i loko wale iho nō ia ona, ʻaʻole i hoʻopuka ma ke ākea. A laila, hoʻomaʻau aʻela ʻo ia i kāna wahine, a hoʻokaʻawale akula. A no kēia mea, hoʻi akula ʻo Kaikilani i Hawaiʻi, ʻaʻole i launa hou me Heakekoa, no ka mea, ʻī ihola ʻo Kaikilani, ʻaʻole e launa hou me Heakekoa; a no ka mea hoʻi, inā e launa hou me Heakekoa, a laila, ʻo ka make ka hope a ke kāne (Lonoikamakahiki) ke hana mai ma hope, no laila haʻalele loa ʻo Kaikilani iā Heakekoa.

A no kēia hana ʻana a Lonoikamakahiki i ka wahine, no laila, ua kuʻi aku ka lono a lohe ʻo Kanaloakuaʻana, no laila, manaʻo aʻela nā aliʻi o Hawaiʻi e kipi aku iā Lonoikamakahiki. A i ka hoʻi ʻana aku o Kaikilani mai Molokaʻi aku, a hiki ma Hawaiʻi, i ia hiki ʻana aku, a hoʻonoho aʻela ʻo Kanaloakuaʻana i nā aliʻi a puni nā awa pae waʻa o Hawaiʻi, ma muli o ke kauoha a Kanaloakuaʻana a me nā aliʻi a pau, no ka mea, ua menemene aʻela nā aliʻi i ka lohe ʻana, mai make ʻo Kaikilani.

Hoʻi loa akula ʻo Kaikilani a Nāpoʻopoʻo, ua hao aʻela nā aliʻi a pau o Hawaiʻi e kipi iā Lonoikamakahiki. A no ia mea, he nui loa ko Kaikilani manaʻo aloha no Lonoikamakahiki, no ka mea, ʻaʻole he like o kona manaʻo me ko Kanaloakuaʻana mā a me nā aliʻi ʻē aʻe. A no laila manaʻo aʻela ua ʻo Kaikilani, e ʻimi hou iā Lonoikamakahiki i haʻi aku ai ʻo ia i ka ʻōlelo kipi a nā aliʻi o Hawaiʻi. Ma ia ʻimi ʻana a Kaikilani, ua hala aku ʻo Lonoikamakahiki i Oʻahu.