Lonoikamakahiki: Mokuna ʻEwalu

KA HŌʻIKE ʻANA A LONOIKAMAKAHIKI I KA IWI O NĀ ALIʻI I MAKE IĀ KEAWENUIAʻUMI

A hiki akula ʻo Hāuna a hālāwai me Lonoikamakahiki, ʻī akula ʻo Lonoikamakahiki: “Inā e hiki ʻole mai nei ʻoe i kēia lā, ʻo ka pau nō ia oʻu i kālua, eia lā, ua mākaukau ka umu noʻu.”

ʻĪ aku ʻo Hāuna: “Ua eo iā ʻoe, hōʻike ʻia aku nā iwi o nā aliʻi i make i ke kaua i ka wā o ko makua kāne ʻo Keawenuiaʻumi.”

I ia manawa, lālau aʻela ʻo Hāuna i nā iwi o ko Kohala aliʻi. Ua haku ʻia i ka hulu, ua kamaʻaha ʻia a paʻa, a ʻōlelo akula iā Lonoikamakahiki: “Eia kēia aliʻi ʻo Pālahalaha, ko Kohala aliʻi, ka Wohilani keiki. Me mākou nō ka noho ʻana, a ʻike i ko mākou ʻuʻuku, haʻalele, a i ke kaua nei a ko makua kāne i luna o Puʻumaneʻo, make nō ia mākou. Lilo nā iwi iā mākou, komo i loko o ka hōkeo.”

I ia manawa, lālau akula ʻo Lonoikamakahiki, a kiola akula ma ke alo o Kākuhihewa, a kani akula ke oli:

Pālahalaha wale,

Ka moe a Kohala,

I lalo ke alo.

Ehuehu mai ana iaʻu,

Ka pua o Koʻolau, o Moʻolau.

Kai mai ana ka waiho a Puakea,

Kākāʻāko ana Kukuipahu.

I nā mai ua mea lā!

I ka waiho ʻana o kēia mea a Lonoikamakahiki i hoʻolei aku ai ma ke alo o Kākuhihewa, a laila, nīnau aku ʻo Kākuhihewa iā Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO wai kēia?”

ʻĪ aku ʻo Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO Pālahalaha, ʻo ko Kohala aliʻi, kā Wohilani keiki. Me Keawenuiaʻumi nō kahi i noho ai, a ʻike i ka ʻuʻuku o mākou, haʻalele, a ke kaua a Keawenuiaʻumi i luna o Puʻumaneʻo, make nō ia mākou. He kaikaina nō naʻe no Keawenuiaʻumi. He ʻāina maikaʻi ʻo Kohala, he moku nui nō.”

A laila, ʻōlelo hou aku ʻo Hāuna iā Lonoikamakahiki: “Eia hou nō kēia aliʻi, he kaikaina nō no ko makua kāne. Me mākou nō kahi i noho ai, a ʻike i ko mākou ʻuʻuku, haʻalele iā mākou, hele a kipi mai ma kekahi ʻaoʻao, manaʻo e heʻe mākou, a ke kaua a mākou i luna o Puʻumaneʻo make iā mākou. Pau nā iwi i ka holehole, komo i loko o ka hōkeo.”

A lohe ʻo Lonoikamakahiki i kēia ʻōlelo, a laila lawe aʻela ʻo ia i nā iwi o ke aliʻi o Hāmākua a paʻa i ka lima, ua haku ʻia nō i ka hulu e like me ka hana ʻana i ko Kohala. A ma mua o ko Lonoikamakahiki kiola ʻana aku i ia mea i mua o ko Kākuhihewa alo, a laila oli akula ʻo ia:

ʻAkahi āu ʻopu mai,

ʻAlua āu ʻopu mai.

ʻO Keau wale a,

A kānaka i ka hele i ka ua,

Kīkī a kōlea,

He hoʻolono pakaua o Hilo.

He ʻaʻa mai ʻoe,

E ʻai pū no ʻoe?

Eia mai ua mea lā!

Waiho kēia mea ma ke alo o Kākuhihewa. Nīnau aʻela ua ʻo Kākuhihewa iā Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO wai kēia?”

A laila, haʻi akula ʻo Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO Pūmaiʻa kēia, ke keiki a Wanuʻa, ko Hāmākua aliʻi ia, he kaikaina nō no Keawenuiaʻumi. Me mākou nō ka noho ʻana, a ʻike i ko mākou ʻuʻuku, haʻalele, a i ke kaua a mākou i luna o Puʻumaneʻo, make nō iā Keawenuiaʻumi. Lilo nā iwi iā mākou, komo i loko o ka hōkeo, ʻo ia na mau iwi.”

Lālau hou ihola nō ʻo Hāuna i ka iwi o kekahi aliʻi, mai loko aʻe o ka hōkeo, a ʻōlelo akula iā Lonoikamakahiki: “Ē! Eia hou nō kēia makua kāne ou, ʻo Hilohāmākua, ko Hilo aliʻi, keiki a Kulukuluʻā, he kaikaina nō no ko makua kāne. Me mākou nō kahi i noho ai, a no ko mākou ʻuʻuku, haʻalele iā mākou, hele a ma kekahi ʻaoʻao, kipi mai, a i ka hoʻouka kaua a mākou i luna o Puʻumaneʻo, make nō i ko makua kāne, pau nā iwi i ka holehole, komo i loko o ka hōkeo.”

A laila, lālau akula ʻo Lonoikamakahiki, a oli aʻela:

ʻO Hilo ia! ʻO Hilo ia!

ʻO Hilo ia o ka ua kina,

Ka ua kinakina,

Ka ua mao ʻole o Hilo.

ʻO Hāmākua ia, he pali,

Pēpē ka laukī o Kāmae,

Kāmae loa Hāmākua.

Eia mai ua mea lā!

Waiho ana ma ke alo o Kākuhihewa. Nīnau aʻe kēlā iā Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO wai kēia?”

ʻĪ aku ʻo Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO Hilohāmākua ia, kā Kulukuluʻā keiki ia, ko Hilo aliʻi ia, he kaikaina nō no Keawenuiaʻumi. Me mākou nō ka noho ʻana, a ike i ka ʻuʻuku o mākou, haʻalele, a i ka hoʻouka kaua a mākou i luna o Puʻumaneʻo, make nō iā Keawenuiaʻumi. Pau nā iwi i ka holehole, komo i loko o ka hōkeo, ʻo ia na.”

A pau aʻela ʻekolu aliʻi i ka hōʻike ʻia, koe ʻekolu aliʻi i koe, ʻī hou aku ʻo Hāuna: “Eia hou nō kēia aliʻi, he makua kāne nō noʻu, he kaikaina nō no Keawenuiaʻumi. Me mākou nō ka noho ʻana, a ʻike i ko mākou ʻuʻuku, haʻalele iā mākou, a i ka hoʻouka kaua a mākou i Puʻumaneʻo, make nō iā Keawenuiaʻumi. Pau nā iwi i ka holehole, komo i loko o ka hōkeo.”

A laila, lawe aʻela ʻo ua ʻo Lonoikamakahiki iā Līlīlehua, kā Huaʻā keiki, ko Puna aliʻi hoʻi. A oli akula i mua o Kākuhihewa:

ʻO Līlīlehua lā,

Ko e papai Waimea,

Molokaʻi ua ʻino.

A pā Koʻolauwahine o lalo,

Komo kuʻu kāne hale Mānā.

Momomoe aku māua i Wāwaenohu,

ʻIke māua i ka uē a ke Akua lā.

Eia mai ua mea lā!

A waiho akula kēia mea ma ke alo o Kākuhihewa, a laila, nīnau aʻela ʻo ia: “ ʻO wai kēia?”

ʻĪ akula ʻo Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO Līlīlehua ia, ʻo ko Puna aliʻi, kā Huaʻā keiki. No ia nei ka ʻāina maikaʻi, ʻo ka hele nō ia o ka hala a me ka lehua a luʻu i ke kai, ʻo ka ʻāina ʻaʻala hoʻokahi nō kēia o Hawaiʻi. Me mākou nō ka noho ʻana o kēia aliʻi, he kaikaina nō no Keawenuiaʻumi, ʻike i ko mākou ʻuʻuku, haʻalele iā mākou. A i ka hoʻouka kaua a mākou i luna o Puʻumaneʻo, make nō ia mākou, pau nā iwi i ka holehole ʻia, komo i loko o ka hōkeo, ʻo ia na.”

A pau kēia, lālau hou nō ʻo Hāuna i ka iwi o kekahi aliʻi i loko o ka hōkeo, i ko Kaʻū aliʻi, a ʻōlelo akula iā Lonoikamakahiki: “Eia hou nō kēia aliʻi, ʻo ko Kaʻū aliʻi. He makua kāne nō no Keawenuiaʻumi. Me mākou nō kahi i noho ai, a ʻike i ka ʻuʻuku o mākou, haʻalele a ke kaua i luna o Puʻumaneʻo, make nō iā Keawenuiaʻumi. Lilo nā iwi iā mākou, komo i loko o ka hōkeo.”

A laila, lawe aʻela ʻo Lonoikamakahiki a paʻa ma ka lima, a laila oli akula:

Aloha Kahalemilo o ka lā lā,

Hale pākaiāulu o Moanauli.

Uli hewa ka ʻili,

Me he mea i moe a ipo lā.

No Hanalei nei aloha,

No kuʻu kāne lau ʻawa o Puna.

Kūmoena kalukalu Kapaʻa,

ʻŌhai huli Papiohuli.

Eia mai ua mea lā!

Hoʻolei akula ua ʻo Lonoikamakahiki i nā iwi hāʻule āna ma ke alo o Kākuhihewa. A laila, nīnau aʻela ʻo Kākuhihewa iā Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO wai kēia?”

ʻĪ akula ʻo Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO Kahalemilo kēia, ʻo kā ʻĪmaikalani keiki, ko Kaʻū aliʻi, he kaikaina nō no Keawenuiaʻumi. Me mākou nō kahi i noho ai, a no ko mākou ʻuʻuku, haʻalele iā mākou, a manaʻo e kaua mai iā mākou a luna o Puʻumaneʻo, make nō iā makou, ʻo ia na.”

A laila, lawe hou aʻela nō ʻo Hāuna i nā iwi o ko Kona aliʻi, a ʻōlelo akula iā Lonoikamakahiki: “Eia hou nō kēia aliʻi, ʻo Mōʻīhala ke keiki a Heapae, ko Kona aliʻi, he kaikaina nō no ko makua kāne. Me mākou nō ka noho ʻana, a no ka ʻike i ko mākou ʻuʻuku, haʻalele, hele a ma kahi ʻē; kipi mai iā Keawenuiaʻumi, a i ka hoʻouka kaua ʻana a ko makua kāne i luna o Puʻumaneʻo, pau nō iā mākou i ka make, holehole ʻia nā iwi, komo i loko o ka hōkeo.”

A laila, lawe aʻela ʻo Lonoikamakahiki a paʻa ma ka lima, a oli akula:

 

ʻO Mōʻīhala nei,

Ke nonoi aʻela i ka makani,

Ka manu o Kuolohia,

ʻO Waiʻaleʻale, i ka mauna,

ʻO Waiʻaleʻale, i ka mauna.

Kahe Kawaikini,

A Kāne i ka laʻi,

E ukali aku au o ka ipo,

Waialua lā waiho,

I waiho i ka hale makamaka,

Loaʻa ke kauna,

Kahi e kipa aku ai.

Eia mai ua mea lā!

Hoʻolei akula ʻo Lonoikamakahiki, pahu ana ma ke alo o Kākuhihewa. A laila, nīnau aʻela ʻo Kākuhihewa iā Lānahuʻimihaku mā: “ ʻO wai kēia?”

ʻĪ akula lāua: “ ʻO Mōʻīhala kēia, ʻo ko Kona aliʻi, he ʻokana nui kēia o Hawaiʻi. He kaikaina nō naʻe ʻo Mōʻīhala no Keawenuiaʻumi. Me mākou nō ka noho ʻana, a no ka ʻike i ko mākou ʻuʻuku, haʻalele iā mākou, hele a ma kekahi ʻaoʻao, kipi mai, kuhi i ia kipi ʻana, āna e pakele. I piʻi aʻe ka hana i ka hoʻouka kaua a mākou i luna o Puʻumaneʻo, make nō iā Keawenuiaʻumi.”

Ma kēia hōʻike hope ʻana a Lonoikamakahiki i ko Kona aliʻi, ʻo ka pau loa nō hoʻi ia o Oʻahu nei iā Lonoikamakahiki.

Ma hope iho o kēia manawa, ʻōlelo akula ʻo Lonoikamakahiki iā Kaikilani: “He nani ia, ua puni aʻe nei Oʻahu nei iā kāua, noho ʻoe ʻo kaua, eia lā, he ʻāina ʻoluʻolu, he kanaka iki, kanaka nui.”

ʻĪ akula ʻo Kaikilani: “Ua pono ia, akā, e hoʻi kāua e hoʻoponopono iā Hawaiʻi a pono. A laila, hoʻi hou mai iā Oʻahu nei. Aia nā aliʻi o Hawaiʻi lā, ua kipi, ua hao aʻela nā aliʻi a pau iā ʻoe. ʻO ko hiki nō i Hawaiʻi ʻo ka hoʻouka nō ia o ke kaua. Pania maila nō e nā kānaka mai ʻAnaehoʻomalu a ka lae o Kauhola.”

A no kēia ʻōlelo ʻana aku a Kaikilani pēlā, hoʻolale koke aʻela ʻo Lonoikamakahiki i nā waʻa, a holo akula lākou. Ma kēia holo ʻana a Lonoikamakahiki, ʻaʻole naʻe i holo aku ma Kohala, akā, ma waho loa nō a hiki i Kealakekua. I ia hiki ʻana aku o Lonoikamakahiki mā, ua pau mai nā aliʻi o Kona a pau a me nā kānaka i Kohala, no ke kali nō iā Lonoikamakahiki ʻo ka puka aku nō, ma Kohala ʻo ka luku nō. Akā, iā Lonoikamakahiki i hiki aku ai, hoʻouna akula ʻo ia i ʻelele i Kaʻū e kiʻi aku iā Pupuakea. E hele mai e hālāwai me kona kaikuaʻana (Lonoikamakahiki) i kūkā ai lāua no ka luku aku i nā aliʻi kipi o Hawaiʻi.

A i ka hiki ʻana mai o Pupuakea, kūkā aʻela lāua a holo, a laila, hoʻouna ʻia akula kekahi ʻelele e Pupuakea, e kiʻi aku i nā kānaka a pau e hele mai no ke kaua. No ka mea, ʻo Kaʻū, ʻo ia wale nō ka ʻokana i koe, ʻaʻole i kipi, no ka mea, ma laila nō ʻo Pupuakea, kahi i noho ai, ma hope iho o ko Lonoikamakahiki holo ʻana i Oʻahu. A lohe aʻela nā kānaka, a laila, hele maila lākou ma uka o Kaʻū a ma uka o Kona. A, ʻo ka luna hoʻi i hoʻouna ʻia, hiki maila ia ma Kealakekua, ma kahi e noho ana ʻo Lonoikamakahiki lāua me Pupuakea. Ma hope iho o kēia lohe ʻana, ua hala aʻe nā kānaka i Puʻuanahulu, a ma laila kahi i hoʻonoho ai ʻo ke kaua.

Akā naʻe, i ia manawa, ʻike maila ka ʻaoʻao kipi i kai o ʻAnaehoʻomalu i ka ʻula o ke ʻā o Puʻuanahulu i nā kānaka, he mea haʻohaʻo naʻe ia i nā kipi. Manaʻo naʻe kekahi poʻe kipi, he kaua, a ma ka manaʻo hoʻi o kekahi poʻe, he poʻe kānaka nō no lākou (nā kipi), no ka mea, ua manaʻo ʻia, aia nō ʻo Lonoikamakahiki i Oʻahu, no ka mea hoʻi, ʻaʻole he poʻe nāna i ʻōlelo aku, ua puka aʻe ʻo Lonoikamakahiki i Kealakekua.

Ma kēlā lā a nā kipi e haʻohaʻo lā, a ma ia pō iho, iho akula ʻo Lonoikamakahiki me kona kaikaina me Pupuakea, a me nā kānaka a pau i mākaukau no ka hoʻouka kaua. I kēlā pō, i nā kānaka i iho aku ai mai Puʻuanahulu aku i ia manawa, manaʻo aʻela nā kipi, he kaua kēia, no ka mea, aia ma ka lima o nā kānaka, nā lama (he mau ihoiho kukui) e ʻā ana mai mua a hope o ka huakaʻi kaua a Lonoikamakahiki. No laila, hoʻomākaukau aʻela nā kipi i ke kaua, a hoʻouna akula i luna e haʻi aku i nā kānaka a me nā aliʻi o ka ʻaoʻao kipi i hoʻonoho ʻia mai ʻAnaehoʻomalu a Kohala loa. Akā, iā Lonoikamakahiki mā i iho mai ai, hālāwai mua ihola me nā kipi i Wailea, ʻo ka hoʻouka koke ihola nō ia o ke kaua. A pau ihola nā kipi i ka luku ʻia, a lanakila aʻela ʻo Lonoikamakahiki ma ia hoʻouka kaua ʻana. ʻO ka hoʻouka kaua ʻana kēia a Lonoikamakahiki i kaheāwai ai ke koko i kai o Wainānāliʻi, a no laila, ua kapa ʻia ia kaua a Lonoikamakahiki ʻo Kaheāwai.