Lonoikamakahiki: Mokuna ʻEiwa

NĀ HOʻOUKA KAUA A LONOIKAMAKAHIKI

Ma hope iho o ke kaua a Lonoikamakahiki i Kaheāwai, ma ke kakahiaka nui, ʻike ʻia maila ʻo Lonoikamakahiki e ka ʻaoʻao kipi e hele aku ana i ke ʻā o Kanikū. A laila, hoʻi akula nā kānaka o ka ʻaoʻao kipi a haʻi akula i ko lākou pūkaua (ʻalihikaua) iā Kanaloapūlehu, me ka ʻī aku:

“Eia aʻe ʻo Lonoikamakahiki me Pupuakea mā, ua pau mai nei kekahi poʻe i ka make, ua heʻe mai nei kākou (nā kipi).”

No laila, ʻōlelo aʻela ʻo Kanaloapūlehu iā Kanaloakūakawaiea ko Hilo aliʻi: “Hō aku ke kaua i Kaunaʻoa i ke one nui, i hoʻouka ai ke kaua i laila, i hiki aʻe ai ia ʻo Lonoikamakahiki i laila, ua paʻa mua iā kākou ke one, na lākou ia e hele aʻe, kanu mai ke one i nā maka, lilo lākou i laila e ʻānaʻanai ai, hao aku nā pōhaku, ʻo ka lanakila nō ia.” E like me ka ʻōlelo a Kanaloapūlehu iā Kanaloakūakawaiea, a laila, lawe ʻia akula nā kānaka o ka ʻaoʻao kipi a hoʻonoho ma Kaunaʻoa (aia nō kēlā wahi ma waena o Puakō a me Kawaihae). Ma ke ehu awakea (ʻaina awakea), hālāwai akula ʻo Lonoikamakahiki me nā kipi, a ʻo ka hoʻouka ihola nō ia o ke kaua, a lanakila ihola ʻo Lonoikamakahiki ma ia hoʻouka kaua ʻana, a heʻe akula ʻo Kanaloapūlehu mā me nā kipi a pau, ma ka ʻehu ahiahi.

Iā Kanaloapūlehu mā i heʻe aku ai me nā kipi, loaʻa akula ko Kohala poʻe kipi mai a me ko Hāmākua mai, ma kahi i kapa ʻia ʻo Nakikiaianihau. ʻĪ akula ʻo Kanaloapūlehu mā i ko Kohala poʻe kipi mai a me ko Hāmākua: “Hoʻi hou aku kākou i hope, a i Haleokapuni kākou e hoʻomoana ai. ʻAʻole auaneʻi he mea piʻi aku o kākou i luna o Puʻukoholā. Aia a ʻike aku kākou iā Lonoikamakahiki e hele mai ana i Nakikiaianihau mā, a laila, hoʻi aku kākou a luna o Puʻukoholā, i hoʻoluʻe iho nā pōhaku o luna, a laila, make ko lākou kaua (ko Lonoikamakahiki mā).”

E like me ka mea i ʻōlelo ʻia e ka pūkaua nui, pēlā nō i hoʻolohe aku ai nā aliʻi a pau. No laila, hoʻi akula lākou a hoʻomoana ihola ma Kaleokapuni, ma lalo pono o ka heiau ʻo Puʻukoholā a me Mailekini, ma Kawaihae, a e like me ka manaʻo o ka ʻaoʻao kipi. Akā, ʻaʻole ʻo Lonoikamakahiki i hele e like me kā nā kipi manaʻo wale ʻana.

Ma hope iho o ko Lonoikamakahiki lanakila ʻana i ke kaua ma Kaunaʻoa, a laila, nīnau aʻela ʻo Lonoikamakahiki i kāna mau kāhuna i kahi e hiki ai ke hele a lanakila. ʻŌlelo akula nā kāhuna iā Lonoikamakahiki: “Ma uka ke hele ma ke pili a hiki i Puʻupā, ma laila ka hoʻouka kaua nui, no ka mea, ʻo Kona wale nō kā kākou i hoʻouka aku nei, ʻaʻole kākou i ʻike aku iā Hilo a me Puna, ʻaʻole kākou i ʻike aku iā Hāmākua, ʻaʻole ʻo Kohala, he wahi moku ʻuʻuku ia i kaua hope ʻia, e pono ke kiʻi mua i nā kolu, iā Puna, Hilo, a me Hāmākua.” A, e like me ka ʻōlelo a nā kāhuna a ua ʻo Lonoikamakahiki, pēlā nō ʻo ia i hoʻolohe aku ai.

I ia piʻi ʻana a Lonoikamakahiki mā mai Kaunaʻoa aku, a waena pili ma ke aumoe, ʻike akula lākou i ke ahi a nā kipi e ʻā mai ana i Puʻupā. Nīnau aʻe ʻo Lonoikamakahiki i nā kāhuna: “ He aha kēlā ahi?”

ʻĪ maila ke kahuna: “He kaua, he ahi na nā kipi ʻāina.”

Nīnau aku ʻo Lonoikamakahiki: “A pehea kākou?”

ʻĪ akula nā kāhuna: “Hoʻouna ʻia aku i hoʻokahi kanahā kanaka, me nā lama ma ko lākou lima, i ʻehā lama a ka mea hoʻokahi e hōʻaʻā ai, a laila, hoʻā aʻe i ke ahi i hiki aku ai kākou i kahi a lākou i hoʻomoana ai. A laila, ʻo ka hoʻomaka nō ia o ke kaua, i alualu aku ma hope nei a, ʻo kēlā poʻe mai hoʻi, he kanahā, ʻo ko lākou heʻe nō ia.”

I ia manawa a ke kahuna i ʻōlelo ai, hoʻouna akula ʻo Lonoikamakahiki i hoʻokahi kanahā kanaka me Pupuakea pū, ʻo ia ke kanahā kumamākahi. A, hana aʻela lākou e like me ka ʻōlelo a ke kahuna, ʻehā lama pākahi a nā kānaka, a hele akula ma kahi a ke kahuna i kuhikuhi ai. A hala akula lākou a ma waho pono aku o kahi a ka poʻe kipi e hoʻomoana ana, hōʻaʻā maila lākou i nā lama ʻehā kanahā. A hoʻōho aʻela me ka leo nui: “ I luna o ke kipi ʻāina! I luna o ke kipi ʻāina!!” A pēlā aku. A, ʻike aʻela nā kipi i nā lama e ʻā ana, a me nā leo hoʻōho, a helu akula lākou (nā kipi) i ka nui o nā lama, pākahi, ua like me ʻehā kanahā, a alualu akula. Iā lākou (nā kipi) i hala aku ai, hiki akula ʻo Lonoikamakahiki me kona pūʻali kaua, a i ka hoʻouka kaua ʻana me ko Pupuakea pūʻali, lanakila maila ʻo Pupuakea, a ʻemi hope maila nā kipi. A, i loko o ia emi hope ʻana, e hoʻomoana aku ana ʻo Lonoikamakahiki me kona pūʻali, a ʻo ka hoʻouka ihola nō ia, a ma ia hoʻouka ʻana, hui aʻela nā pūʻali ʻelua; ʻo ko Lonoikamakahiki me ko Pupuakea pūʻali, a pau ihola nā kipi i ka luku ʻia. A ʻo ke koena, heʻe akula a uka o ʻŌuli ma Waimea i ua pō nei, a luku ʻia maila nō e kekahi poʻe kipi o lākou, me ka manaʻo o ko Lonoikamakahiki poʻe kēia e heʻe nei. No laila, pau loa ke koena o nā kipi i pakele mai i ke kaua ma Puʻupā. No laila, ma kēia kaua ʻana, ua kapa ʻia kēia kaua a Lonoikamakahiki ʻo Puʻupā, ʻo ia ke kolu o kā Lonoikamakahiki hoʻouka kaua ʻana.

Ma ke ao ʻana aʻe, i kēlā pō i hoʻouka kaua ai ma Puʻupā, kuʻi akula ka lono i nā wahi ʻē aʻe, aia ʻo Lonoikamakahiki i Puʻupā. No laila, ʻo ka poʻe e hoʻomoana ana ma Haleokapuni i Kawaihae, a, e like hoʻi me ka manaʻo mua o ka poʻe e hoʻomoana ana ma Haleokapuni. ʻAʻole lākou e piʻi i luna o Puʻukoholā, aia a make kekahi kanaka o ko Lonoikamakahiki ʻaoʻao, a laila, piʻi ʻia ʻo Puʻukoholā no ka hai kanaka. A no ia mea, ua noho manaʻolana wale lākou (nā kipi) ma kā lākou manaʻo i kūkā mua ai, a ua hilinaʻi wale lākou me ka manaʻo e lanakila ana lākou. No ka mea, ua kaulana ʻo Kanaloapūlehu, he kanaka ikaika, a me Kanaloakūakawaiea.

Akā, ma kekahi pō, hiki akula ʻo Lonoikamakahiki i Kawaihae me kona pūʻali, a ʻo ko Pupuakea pūʻali hoʻi iho ʻia aʻe a ma Nakikiainihau, hoʻāʻiaʻi ʻia mai. Akā, ʻo Kanaloapūlehu, ʻike akula lākou i ke kaua a Pupuakea, hoʻouna akula ʻo ia he hoʻokahi lau kanaka e hele aku e kaua me Pupuakea. Akā, i ia poʻe i hoʻomaka aku ai e hele e kaua me Pupuakea, ma ua pō nei, ua hiki aʻela ʻo Lonoikamakahiki i luna o Puʻukoholā, kawa pō ʻia maila e Lonoikamakahiki, paʻa ʻo luna o ka puʻu o Puʻukoholā. I ia manawa, ʻo ka hoʻouka koke ihola nō ia o ke kaua, a paʻa maila ʻo Kanaloapūlehu ma ka lima o ko Lonoikamakahiki poʻe kaua. A, ʻo Kanaloakūakawaiea, heʻe akula ʻo ia me ke koena o nā kipi, a lanakila ihola ʻo Lonoikamakahiki i ia pō. ʻO ka hā kēia o kā Lonoikamakahiki kaua pō ʻana.

A, ua kapa ʻia ia kaua ʻana a Lonoikamakahiki i Puʻukoholā ʻo Kawaluna, no ke kawa pō ʻana mai a Lonoikamakahiki ma kēlā hoʻouka kaua ʻana. Paʻa ihola ʻo Kanaloapūlehu i ia pō a ao, pepehi ʻia ihola, a kau ʻia akula i ka lele. Pēlā i make ai ka pūkaua o nā kipi.