Lonoikamakahiki: Mokuna ʻUmi Kūmālua

KA HOʻI ʻANA O KAUHIPAʻEWA A ME KIHAPAʻEWA I HAWAIʻI; KA HOLO ʻANA ʻO KAMALĀLĀWALU I HAWAIʻI

Ma hope iho o kā Kauhipaʻewa mā kamaʻilio ʻana iā Kamalālāwalu no ke kaua, a laila hoʻi akula lāua i Hawaiʻi. A i ka hiki ʻana aku i Hawaiʻi, e noho ana ʻo Lonoikamakahiki i Puakō i ia manawa, e kali ana nō iā Kauhipaʻewa mā i ka hoʻi aku. A hiki akula lāua, nīnau maila ke aliʻi i kā lāua mea i hoʻouna ʻia aku ai. A laila, haʻi akula lāua e like me kā lāua kamaʻilio ʻana me Kamalālāwalu. A laila, hoʻomākaukau aʻela ʻo Lonoikamakahiki e like me ke kaua, i mākaukau ai ʻo ia no ka hiki mai o Kamalālāwalu. A hala akula ʻo Kauhipaʻewa mā i Hawaiʻi. A laila, hoʻomākaukau aʻela ʻo Kamalālāwalu no ka holo i ke kaua i Hawaiʻi.

A ʻike aʻela ʻo Lanikāula, e hoʻomākaukau ana no ka holo i Hawaiʻi i ke kaua me Lonoikamakahiki, ʻī akula ʻo Lanikāula iā Kamalālāwalu: “ ʻAuhea ʻoe, e hoʻomākaukau ana kēia mau waʻa ou a hele i hea?”

ʻĪ akula ʻo Kamalālāwalu: “E holo ana e kaua me Lonoikamakahiki.”

ʻĪ aku ʻo Lanikāula: “ ʻAʻole e heʻe ʻo Lonoikamakahiki iā ʻoe, no ka mea, ʻaʻole he ikaika nui e loaʻa ai ʻo Lonoikamakahiki, no ka mea, he kanaka ʻoe, a he akua kēlā.”

ʻĪ aku ʻo Kamalālāwalu: “Kā! Ua ʻōlelo mai ʻo Kauhiakama, he lēʻiwi wale nō Kohala, eia i ka nuku nā kānaka.”

A, no kēia ʻōlelo ʻana aku o Kamalālāwalu pēlā iā Lanikāula, ʻōlelo akula ʻo Lanikāula: “Hoʻouna aku nei ʻoe i ko keiki (Kauhiakama) e hele e mākaʻikaʻi i ka nui o nā kānaka o Hawaiʻi, a hoʻi maila, a haʻi maila iā ʻoe, ʻaʻole he nui o nā kānaka o Hawaiʻi. Akā, ʻike ʻole akula ʻo Kauhiakama i ka nui o nā kānaka o Kohala, no ka mea, ma kahakai ka hele ʻana; a hele akula a hiki i Kona, hele akula mai Kawaihae aku a hōʻea i luna o Huʻehuʻe, ʻaʻole nō e ʻike i nā kānaka o laila, no ka mea he ʻaʻā wale nō. Akā, hele akula ma Kona loa a hiki i Kaʻū, inā i ke kakahiaka nui ka hele ʻana ma Kona, ʻaʻole e loaʻa kanaka i ia wā, no ka mea, ua pau nā kānaka o ia wahi i uka, a, ʻo kekahi poʻe, ua pau i ka lawaiʻa, a ʻo ka poʻe koe iho he poʻe palupalu. A no laila, ka loaʻa ʻole o nā kānaka o Kona iā Kauhiakama ma ia hele ʻana. Akā, inā ma ke ahiahi ka hele ʻana, inā ua ʻike i ka nui o nā kānaka o Kona, no ka mea, ʻo ka ʻokana nui hoʻokahi ia o Hawaiʻi.”

Ma kēia ʻōlelo a Lanikāula, ʻaʻole naʻe he hoʻomaopopo nui ʻo Kamalālāwalu ia ʻōlelo, akā hoʻomau nō ʻo Kamalālāwalu i kona manaʻo kaua. A ʻike maila ʻo Lanikāula, ua paʻakikī loa ko Kamalālāwalu manaʻo no ke kaua, ʻōlelo akula ʻo Lanikāula iā Kamalālāwalu: “Inā, i manaʻo ʻoe e kiʻi iā Lonoikamakahiki e kaua, aia kou kahua e noho ai ʻo ʻAnaehoʻomalu, inā e hiki mai ke kaua a Lonoikamakahiki i ʻoukou lā, a laila, hoʻihoʻi aku ke kaua i Pōhakuloa e hoʻouka ai i kahi hāiki, a laila, lanakila ʻoukou ma luna o ko Hawaiʻi.”

ʻĪ akula ʻo Kamalālāwalu: “ ʻAʻole ʻoe i ʻike, no ka mea, ua ʻōlelo maopopo loa ʻia mai au e Kauhipaʻewa lāua ʻo Kihapaʻewa, aia ko mākou kahua kaua i luna o Hōkūʻula a me Puʻuʻoāʻoaka; he wahi kau i luna.”

ʻĪ hou aku o Lanikāula: “Puni akula ʻoe i nā keiki a Kūmaikeau mā, nolu ʻia maila ʻoe. No laila, e hoʻolohe ʻoe i kaʻu; a inā e hoʻolohe ʻole ʻoe i kaʻu ʻōlelo, ʻaʻole wau e manaʻo ana e hoʻi kino mai ana ʻoe iā Maui nei.”

A no kā Lanikāula ʻōlelo ʻana iā Kamalālāwalu pēlā, a laila, wela aʻela ko Kamalālāwalu inaina no Lanikāula, a hoʻokuke akula. Akā, ʻaʻole i hoʻōki ʻo Lanikāula i kāna ʻōlelo aku iā Kamalālāwalu, no ka minamina nō i ke aliʻi. A laila, ʻōlelo akula nō ʻo ia (Lanikāula): “E Kamalālāwalu, ke paʻakikī loa nei ʻoe i ke kaua, a eia kaʻu iā ʻoe. E pono ke kapu heiau i kēia mau lā, ma mua o kou hele ʻana, e hoʻomālielie mua i ke akua, a laila, hele.”

Akā, ʻo Kamalālāwalu ma kēia ʻōlelo ʻana a Lanikāula, ʻaʻole nō i maliu mai. No laila, pau aʻela kā Lanikāula ʻōlelo ʻana. Ma hope iho o kā Lanikāula ʻōlelo ʻana iā Kamalālāwalu, a laila, hoʻomākaukau aʻela ʻo Makakūikalani i nā waʻa kaua, ma muli o ke kauoha ikaika a Kamalālāwalu. A i ka mākaukau ʻana o nā waʻa a me nā pūkaua ʻē aʻe, a me nā kānaka a pau, a ʻike aʻela ua ʻo Lanikāula, ua mākaukau nā waʻa kaua o Kamalālāwalu, a e lana ana i ke awa o Hāmoa. I ia manawa, hele mai ʻo Lanikāula, a wānana maila i mua o ke aliʻi Kamalālāwalu a me nā waʻa kaua a pau, ʻoiai e lana ana nā waʻa o ke aliʻi i ke kai. A penei kāna wānana ma ke mele, a ʻo kā Lanikāula ʻōlelo hope ia iā Kamalālāwalu. A penei:

Koaʻe ʻula, ke koaʻe kea,

Koaʻe lele pāuma ʻana,

Kiʻekiʻe i luna ka hōkū,

Haʻahaʻa i au ka malama.

He akua ko akua o Lono,

Puʻuiki, Puʻunui,

I Puʻuloa, i Puʻupoko,

I Puʻukahanahana,

I ka hana a ke akua o Lono,

ʻO Lono ka ipu iki,

ʻO Lono ka ipu nui,

ʻO Puʻunahe iki,

ʻO Puʻunahe nui,

Na Hāna ʻau aku,

Na Moe ʻau mai,

Naʻu nō kaʻu pōpolo,

He pōpolo kū kapa alanui,

I aho hia e Kaiokāne,

I haka ʻia e Kaiowahine,

ʻO kāua i Kahulikini ē,

He kini,

He kini, he lehu, he mano,

Kāua, e Kama ē,

I ʻAnaehoʻomalu kāua,

E kuʻu aliʻi hoʻi ē.

A pau kā Lanikāula ʻōlelo wānana ʻana ma ke mele e like me ka hōʻike ʻana ma luna, a laila, holo akula ʻo Kamalālāwalu me kona mau waʻa kaua he nui.

Ua ʻōlelo ʻia ma kēia moʻolelo, ʻo ka nui o nā waʻa o Kamalālāwalu, aia ka maka hope o nā waʻa kaua i Hāmoa ma Hāna, a ʻo ka maka mua hoʻi o nā waʻa, aia i Puakea ma Kohala. Akā hoʻi, ma ka manawa o kēia moʻolelo, ʻaʻole he like o ka manaʻo o ka poʻe kahiko ma kēia mea. Ua manaʻo kekahi poʻe he wahaheʻe ka mea i ʻōlelo ʻia no ka nui o nā waʻa.

A hiki akula ʻo Kamalālāwalu i Hawaiʻi, ua hoʻonoho ʻia ʻo Kauhipaʻewa me Kihapaʻewa ma Puakō, e like me ka makemake o Lonoikamakahiki. I ia manawa a Kamalālāwalu i hālāwai mua ai me Kauhipaʻewa mā, ʻōlelo aku ʻo Kūmaikeau mā, he mau kānaka no ko Lonoikamakahiki alo, me ka ʻōlelo aku iā Kamalālāwalu: “E Kamalālāwalu, lawe ʻia nā waʻa i uka lilo, wehewehe ke ama a me ka ʻiako, i kaua ia a heʻe ka Hawaiʻi iā ʻoukou, maliʻa o holo ke auheʻe pio, a manaʻo ʻo ka ʻauwaʻa o kā Maui ka mea e holo ai, i hiki aku ʻia, ua pau ka ʻiako i ka hemohemo, i loaʻa mai ia i ka lanakila, a laila, na ʻoukou nō ka make.”

A, e like me ka ʻōlelo a kēlā mau ʻelemākule iā Kamalālāwalu, a laila, hana akula ʻo Kamalālāwalu e like me kā kēlā mau kānaka.

I ka manawa a Kamalālāwalu i hiki aku ai ma Kohala, ua mākaukau mua nā pūʻali kaua o Lonoikamakahiki. Akā, lohe aʻela ua ʻo Kamalālāwalu, eia nō ʻo Kanaloakuaʻana i Waimea kahi i noho ai, hoʻouka mua ihola ʻo Kamalālāwalu me Kanaloakuaʻana i Kaunaʻoa. A heʻe maila ʻo Kanaloakuaʻana; a alualu loa maila ko Kamalālāwalu poʻe koa a me Kauhiakama pū, a loaʻa pio ihola ʻo Kanaloakuaʻana ma Puakō. A ma ia hoʻouka kaua hou ʻana, pōʻalo ʻia aʻela nā maka o Kanaloakuaʻana e ko Maui kaua, a ʻōʻō ʻia aʻela nā maka i ke kao heʻe, pepehi ʻia ihola a make. Ua kākau ʻia naʻe nā maka o Kanaloakuaʻana i ka uhi.

A, ʻo ia hana ʻana a ko Kamalālāwalu poʻe koa iā Kanaloakuaʻana, no laila, ua kapa ʻia ka inoa o ia awa pae waʻa ma Puakō ʻo Kamakahiwa, a ʻo ka inoa ia o ia wahi a hiki mai i kēia manawa, a hiki aku i ka hanauna hope loa o kēia lāhui.

A no ia hana ʻia ʻana o Kanaloakuaʻana pēlā, ua hana ʻia e ka poʻe haku mele penei, ʻo ia hoʻi ma ka hapa waena o ke mele i ʻōlelo ʻia ʻo Koauli, penei:

Ke koana o Kama, ka ʻōhiʻa,

Ko Kama kuʻu i Waimea,

Ka ʻiʻo ʻo Kanaloa,

He ʻele he ʻAlaea,

ʻO ka maka i kuʻia,

I welo ʻia i ke kao o Kanaloa,

Ko Kanaloa maka,

A lalapa nō,

E ualo wau i ka maka,

ʻO Makakiʻi,

E ʻō mai ʻoe i ko Kamaleʻa maka,

ʻO Makahiwa, Makalau,

No Hoʻohila ka lau.

ʻO Makakaile,

Ka maka o Makakaile nui a ola,

Kīkēnui a Ewa,

No Ewa ka iʻa i ka maka o Pāweo,

No Loʻe ka ʻili lolo i ka maka ʻo Mano,

Ke aliʻi ke Olowalu o ka pahu o Hāwea,

Ka pahu haʻi kanaka, ʻO Laʻamaikahiki.

ʻO kēia mele i haʻi ʻia ma luna no ka maka o Kanaloakuaʻana, e like me ka hoʻākāka ʻana ma nā paukū ma luna aʻe o kēlā mele.