Lonoikamakahiki: Mokuna ʻUmikūmālima

HOʻONOHO ʻIA ʻO KAPAʻIHIAHILINA I KUHINA NUI; KA ʻIMIHALA ʻIA ʻANA; KĀNA MELE ALOHA.

Ma hope iho o ko Kapaʻihiahilina lilo ʻana i kuhina nui no Lonoikamakahiki, hāʻawi aʻela ʻo Lonoikamakahiki i hoʻokahi ahupuaʻa, ʻo Hihiu nui, he wahi ahupuaʻa nō ia e waiho ana ma Kohala. A noho aʻela ʻo Kapaʻihiahilina ma ka noho kuhina nui, ʻimi aʻela nā luna ma lalo ona i hewa no Kapaʻihiahilina. Ua loaʻa nō ka hewa, he hewa nui nō, akā, no ka punahele nui launa ʻole nō, no laila, ʻaʻole e manaʻo ana ʻo Lonoikamakahiki he hewa ia no Kapaʻihiahilina.

A no ka hewa ʻole o Kapaʻihiahilina ma nā mea o ke aliʻi, ʻimi hou aʻela nā luna ma lalo ona i mea e hewa ai. No laila, loaʻa aʻela ka hewa o Kapaʻihiahilina ma ka moe kohole ʻana me Kaikilani kā Lonoikamakahiki wahine ponoʻī, ma muli o ka hoʻoweʻaweʻa ʻia e nā luna nāna e ʻimihala nei. A no ka ʻike ʻana o nā luna ma lalo o ua ʻo Kapaʻihiahilina ua hewa me Kaikilani, no laila, hele akula ka poʻe nāna e manaʻo ʻino nei ʻo Kapaʻihiahilina, he hewa ia nona e hewa ai. A no laila, haʻi ʻia akula iā Lonoikamakahiki kēia hewa ʻana o Kapaʻihiahilina me Kaikilani. Akā i ko Lonoikamakahiki lohe ʻana i kēia mea, ʻaʻole ia he hewa i ko ke aliʻi manaʻo.

A no ka loaʻa ʻole o ko Kapaʻihiahilina hewa, ma kēia mau mea, i mua o ke aliʻi, a laila, ua maopopo i ua mau luna nei, pākela loa ka punahele o Kapaʻihiahilina, no laila, hoʻopau aʻela ua mau luna nei i ko lākou manaʻo ʻimihala.

Hoʻokahi paha makahiki o Kapaʻihiahilina ma ka noho kuhina nui, a laila, holo akula ʻo ia i Kauaʻi, me ka manaʻo nō e hoʻi hou mai ma kona noho kuhina nui. I kēlā manawa o Kapaʻihiahilina i Kauaʻi, manaʻo aʻela ke alo aliʻi e ʻimihala hou i mea e hewa ai ʻo Kapaʻihiahilina ma kona noho kuhina nui, mai ka punahele aʻe a Lonoikamakahiki. No laila, lawe aʻela ke alo aliʻi a pau i nā ʻōlelo ʻakiʻaki he nui, ma ka ʻōlelo kū i ka hoʻowahāwahā ʻia. No laila, loaʻa i ke aliʻi ka manaʻo e hoʻokaʻawale aʻe mai ko Kapaʻihiahilina noho ʻana ma ka noho kuhina, a hoʻopau aʻela i kona punahele.

A hoʻohiki ihola ʻo Lonoikamakahiki i ʻōlelo paʻa ʻaʻole e ʻike hou i nā maka o Kapaʻihiahilina. Ma muli o nā ʻōlelo ʻakiʻaki a ke alo aliʻi, pau aʻela ka punahele nui o Kapaʻihiahilina iā Lonoikamakahiki.

Ma ia noho ʻana o Kapaʻihiahilina i Kauaʻi, ʻaʻole i liʻuliʻu, hiki aku ka lohe iā Kapaʻihiahilina, ua pau kona punahele, a me kona noho kuhina nui ʻana. No laila, holo maila ʻo Kapaʻihiahilina i Hawaiʻi, i ʻike aku ai ʻo ia i ka pau ʻiʻo ʻana o kona punahele. Iā Kapaʻihiahilina i kau mai ai i luna o nā waʻa a holo mai i Hawaiʻi, ʻo ia nō ka hoʻomaka ʻana o Kapaʻihiahilina e haku i mele, e pili ana i ko lāua hele mauna ʻana, ko lāua ʻalo ʻana i kēlā pilikia, kēia pilikia he nui. I ia holo ʻana a i ʻaneʻi (Kapaʻihiahilina) ma Kohala kona hiki mua ʻana, i ʻike aku ai ʻo ia i kona ʻāina i hāʻawi lilo ʻia aku ai. A i kona hiki ʻana aku, ʻike akula ʻo ia he konohiki hou e noho ʻana i ka ʻāina, a ʻo kāna konohiki i hoʻonoho aku ai, ua paʻi ʻia aʻela. I ia manawa nō ko Kapaʻihiahilina hoʻomaopopo ʻana i kona pāʻū. A no laila, holo akula ʻo ia (Kapaʻihiahilina) i Kona e ʻike pono i ko ke aliʻi manaʻo nona.

I ia manawa, e noho ana ʻo Lonoikamakahiki ma Kahaluʻu, no ka mea, he kapu heiau kāna i ia wā. A, i ka hiki ʻana aku o Kapaʻihiahilina ma waho o Kahaluʻu, ʻike mua ʻia maila ʻo Kapaʻihiahilina ma nā waʻa. A, no ia mea, kēnā koke aʻela ʻo Lonoikamakahiki e pani ka puka o ka hale, akā, ʻaʻole naʻe i pani koke ʻia ka puka i ia manawa, a i ka manawa i pae aku ai nā waʻa i uka, a i ka hoʻomaka ʻana aku o Kapaʻihiahilina e hele aku e ʻike i ke aliʻi. Iā ia i hoʻokokoke aku ai ma waho o ka paehumu o ka hale, i ia wā ke pania ʻana mai o ka puka. A ʻike akula ʻo Kapaʻihiahilina ua paʻa ka puka, hele akula kēia a kū ma waho o ka pā, i nā koa e kū ana, a laila, hāpai akula ʻo ia i ke mele, e like me kā lāua hele ʻana:

 

ʻO Lonoikamakahiki kapu a Kalani,

ʻO Kalani kapu a Keawe i hānau,

Hānau Kalani he aliʻi kū hālau,

He lau kapaʻahu nehe e Lono,

Mai ka papa aku,

Ka ʻahuʻula kapu a Kumalana.

Ua hewa!

Ua hewa iā ia ala he hoʻomauhala,

ʻAʻohe ʻano hala i hoʻomau ai e Kalani.

Kuʻu makua a kalani,

Kaʻina i honua,

Hele ʻana i honua,

I ʻOpikananuʻu, i ʻOpikanalani.

I kahua a Kanuʻukewe,

Ka papa o ka moku, ka honua,

Ke au ʻāina o Wākea i noho ai.

ʻO Wākea ke aliʻi kapu,

A Keawe i hānau ai,

Hānau mai ma mua ka pono,

Ukali aku ma muli ka hewa.

ʻOi hele mai ka wā nui a hune,

A mehameha kanaka ʻole,

Hele koʻolua i ka nahele,

I ka lāʻau koa kumu ʻole,

Ma uka o Kahihikolo.

Hili aku i ka malo pau palai,

Hahaki i ka lauʻī peʻa ma ke kua.

Hala ia ma ʻō a ka ua i laila, e ke hoa ē,

Hele aku a ʻai i ka pua pala o ka hala,

Hala ia lā pōloli o ka ua i laila, e ke hoa,

He hoa i ka nahele lauhala loloa,

Mai Kīlauea a Kalihi lā

ʻO ka hala i ʻāina kepa ʻia

ʻO Poʻokū i Hanalei lā.

Hala ia ma ʻō a ka ua, e ke hoa ē.

He ua kāʻēʻē, ua makani,

Ua hoʻokinakina e puni e ka ua.

Inu aku i ka ʻawa o Koukou,

I ka ʻawa lau hīnano o Māmalahoa.

E ke hoa ē!

He hoa, he kaʻupu e Lono, he kanaka,

He hoa lā hoʻi no ka ua, paʻia,

Hele ka ua ma uka o Hanalei iki,

A Hanalei nui,

Ma uka mai kekahi ua,

Ma kai mai kekahi ua,

Ma naʻe mai kekahi ua,

Ma lalo mai kekahi ua,

Ma ka lae hala o Puʻupaoa,

I laila ka ua hoʻowalea i ke one,

I ke one, ʻai a kīnaʻu,

Ke kīnaʻu ʻai hala pala i Hanalei,

Ua hoʻopala ʻōhiʻa o Waiʻoli.

He ʻoliʻoli e ke aliʻi e pono ai,

Ka haku hā.

Ka Haku hana o Kanānānuʻu,

ʻO ka maka laʻi o Kūkalaea,

Kālai aku hoʻoneʻenuʻu he ana,

A ke koa lau kani.

Kani kua kē ka ua,

Ke kaupaku hale o Maoea,

I laila ka ua kīkē haʻa i ka nahele.

Haʻahaʻa ka ua i ka nahele.

Haʻaʻula ka ua i ka nahele.

Haʻaleʻa ka ua i ka nahele,

Noe a ka ua i ka nahele,

Lauwili ka ua i ka nahele,

Kuawaʻa ka ua i ka nahele,

I ka uka o Lāʻauhaele,

O hele a.

Walea kanaka i ka hele,

Hoʻi mai, he lalo ʻino, he lalo hewa,

Eia ma muli ka ʻalele,

Ke paʻi au ka hoʻokuke,

He nani nei hele nāu,

Ua hoʻokuke ʻoe ka mea hale,

Eia lā ka hewa o ka noho hale,

He noho a pauaho,

Kū aʻe hele.

Loaʻa koʻu kīnā,

Ko ka hoa ukali ʻino,

O noho.

Haʻalele iā ʻoe e ke hoa ke hele nei,

Hele kīkaha ana ka ua,

ʻO Hopukoa o Waialoha,

Ei ala ē,

Aloha wale ana iā ʻoe,

I loko o ka uahoa.