Cinikalela

[Unuhiia no ke Kuokoa.]
CINDERELLA,

KE KAIKAMAHINE
KAMAA ANIANI LIILII.
HE KAAO.

                I kekahi manawa, e noho ana kekahi kanaka waiwai, ua make ka wahine ; no ka nui o kona aloha i ka wahine mamua aku ; nolaila, minamina loa ia i ka make ana. No ka oluolu ole o kona manao i ka lilo ana o ka wahine ; nolaila, manao iho la ia e mare hou, me ka manao, ma ia mea e oluolu hou ia e like me manuia. O keia wahine ana i makemake ai, he wahine hookano a me ka huhu, na huhu ia i na mea a pau loa, aohe ona mea e oluolu ai, o ka oluolu e hanaia’ku imua ona, me ka huhu kela e hoihoi mai ai. Elua ana mau kaikamahine me ke kane mua, o kana hana i ao ai ia laua, o ka hookano a me ka noho wale ; nolaila, o ko laua ano a me ka laua hana, ua like loa me ka makuahine ; i ka hoopokole ana, ua makemake ole ia e na mea a pau.

O ke kane ma kona aoao, he kaikamahine no hoi kana, i like loa ka maikai o ka manao a me ke ano, me kona makuahine ponoi, ka mea a ka makuakane i minamina loa ai, me ka manao e loaa kona panihakahaka i ka wahine hou.

I loa no a pau ka mareia ana, hoike mai la ua wahine nei i kona ano maoli, aole e hiki ia ia ke nana aku i ua kaikamahine nei, no ke akahai a me ka maikai o kona ano ; nolaila, me he mea la, hookahi kaukani ka inoino a me ka lapuwale o kana mau kaikamahine ponoi.

Nolaila, kauoha aku la ua wahine nei, ” O ka Hale-kuke kona wahi e noho ai.” A ina kela e lawe mai i kekahi mea iloko o ka lumi aina, nuku aku la ua wahine nei a hiki i ko iala wa e nalo ai. O Ikana hana, ka holoi i ke pa, ke pakaukau a me na noho ; ka hana i ka moe o ua wahine nei a me na kaikamahine ana, he poe moe maikai o ka nu paikini, (o ke ano hou) me na aniani loloa a akea, i ike lakou ia lakou iho, mai ke poo a na wawae, o ua wahi kaikamahine nei, he wahi ino kona e moe ai, iluna o ka pela mauu, aohe paku makika, aohe mea e oluolu ai. Aka, noho no keia me ka hoomananui me ka olelo ole aku i ka makuakane, no ka makau o kokua kola i ka wahine : no ka mea, ua iko keia, o ka wahine ke kiaaina maluna o ko kane.

I ka wa e pau ai kana hanu. o kona wahi e noho ai, ma ke kihi o ka pukauwahi iloko o ka lehu : nolaila, kapaia kekahi moa ona o Kalehuahi ; a o ka muli o ua mau kaikamahine nei, he oluolu iki ia mamua o ke kaikuaana, a nana i kapa ka inoa Cinikalela. O u o Cinikalela me kahi kapa nahaehae ona, ua hookahi kaukani kona nani mamua o na kaikuahine ona, (na kaikaina.) i komo i ko laua mau mea nani a puu loa,

I ka haawi ana a ke Keiki Alii, he ahaaihula, kauohaia ka poe hanohano o ka aina a pau, a o ua mau haku wahine nei kekahi o lakou o ia helu’na ; aole nae i ike ua keiki nei i ka pono ole o ua mau kaikamahine nei ; aka, manao iho la keia no ko laua hoopunaheleia, he mau kaikamahine no ua a-o pono ia. Aole nae i kauohaia o Cinikalela, no kona ike ole a me kona lohe ole ana no ia ia.

O ua mau kaikamahine nei, pilikia iho la no ka hoomakaukau ana uo ua la olioli nei, aohe mea like i ko laua olioli ; o ko laua manawa, ua lilo i ka noonoo ana no na lole maikai, na kamaa, a me na lole poo, i mea i no laua e manao nuiia ai. O keia mau mea, he mea hoonaukiuki ia Cinikalela ; no ka mea, oia ka mea nana e aiana, a e humuhumu ke kapa o ua mau kaikamahine nei. Hookahi wale no a laua mea e olelo ai, o na mea ! o laua e kahiko ai. Olelo ae la ke kaikaina, ” O kuu weleweke akala auanei me ka lihilihi Palani, ko’u.” Ke kaikaina, ” O kuu pelekoki auanei i hana ai no ka hula hope iho nei ko’u e komo ai, a i mea e kokua ia ia, komo auanei au i kuu pukiki kula makalena, o kuu kaimana iloko o kuu lauoho, me keia mau mea, he oiaio e nani auanei au ke nana ia.” He mau mile ka Ioa o kahi i kii ia ai o ka mea nana e hana ka lauoho ; o na mea a laua i kuai ia noloko o na hale nu hou.

I ke kakahiaka o ka po hula, kaheaia aku o Cinikalela e hele mai e kuka pu no ka lole o ua mau kaikamahine nei ; no ka mea, ua iko laua he kaikamahine kela ua ike ma ia mea. Hai aku no keia i ka mea kupono ia ia ke olelo aku, a kokua pu aku i ka hana o ka lole pono, oia ka laua mea i makemake loa ai. Ia ia nei e hana ana i ka lole o ua mau kaikamahine nei, pane mai laua’la, ” Aole anei ou makemake e hele i ka hula ?” Olelo aku keia, “E akaaka wale mai ana no olua ia’u ; aole e hiki i ka poe e like me a’u ke manao e hele i ka hula.” ” Ua pono oe.” Wahi a laua’la, ” E akaaka io ia mai auanei ke ikeia mai ka Lehuahi e hula ana iloko o ka lumi.” I mea e aku paha ina ua hana i mea e inoino ai ko laua’la nanaina, aole nae keia i hana pela, hana no keia i mea no laua e maikai ai ke nana ia mai.

He uuku loa ka mea a ua mau kaikamahine nei i ai no na la elua, no ka piha loa i ka olioli i ke kokoke mai o ka la hauoli. Ua oi aku paha mamua o ka umikumamalua kaliki i pau i ka mokumoku, no ka huki ikaika loa ia i puaniki, a maikai ke nana aku, i na wa a pau loa, mamua wale no o ke aniani. A mahope, hiki mai la ua manawa nei e kaliia ana, o ka a-e aku la no ia o laua nei iluna o ke kaa, holo ana i ka Hale Alii..

Hahai aku la o Cinikalela me na maka ona ia laua’la, a pau ka ike aku, noho iho la i keia ma ke kihi uwe. A ike ka makuahine | papakema, ninau mai i ke kumu, “E-ake ana au,” pela ka olelo ha-u-ha-u ana a Cinikalela me ka hiki ole ke pane aku i hookahi hua i koe. O ua makuahine papakema nei, he wahine kupanaha, (he kupua paha ia kakou,) he Fairy, i ka haole ; olelo aku, ” E makemake ana oe e hele i ka hula, aole anei oia ka oiaio ? ” ” Auwe ! Ae.” Pela aku ua kaikamahine nei, me ka ha-u-ha-u loa.

Alakai aku la ua makuahine nei a ka lumi moe, olelo aku, ” E holo oe iloko o ka pa mea kanu a lawe mai i ipu-pu.” Holo aku la no o Cinikalela, a loaa ka ipu mua lawe mai la. Koli iho la ua luahine nei a pau ka io o loko a koe o ka alualu wale no e waho, a hoopa aka Ia i ka laau mana ana, a i kua kaa ae la ua ipu nei, ua hoonaniia i ke kula. Alaila, nana aku la ua luahine nei iloko o ka mea poi iole, e paa ana iloko eono iole, a olelo aku ia keia ia Cinikalela e wehe maile ae i ke pani, a puka puaahi mai la ua poe iole nei, a hoopa aka la keia i ka laau mana, a kua lio ahinahina ae la ua poe iole nei.

” Eia e kuu kaikamahine, he kaa a me na lio i like loa ka maikai, me kou mau kaikaina.” wahi a ua wahine nei. Kia ua kaikamahine noi a loaa ka iole nui iloko o ka mea poi iolo. a hoopa aku ia ua luahine nei i ka laau mana, a kua kanaka ae la, oia ko kaha lio.

A olelo hou aku la ua luahine nei, “O hele a loko o ka pa mea kanu, aia mahope o ka mea ninini wai eono moo, a lawe mai.” I ka wa i loaa mai ai, hoopa aku la i ka laau. a kua kanaka ae la, lolo ao la ua poe nei mahope o ke kaa, me ka makaukau a me he mea la o ka lakou hana wale no ia o ko lakou ola ana. Ololo aku ua kaikamahine nei, “Me keia mau wahi kapa weluwelu no auanei au e hele ai i ku hula ?” Hoopa aku la ua luahine noi i ka laau inana, a lilo no la ua mau wahi welu nei i lole maikai loa i hoonaniia i na mea pii o ke kumu kuai. Me keia mau mea, he mau Kamaa Aniani kekahi, a olelo aku la ua wahine noi. e hele i ka. hula.

I ka hele ana o ua kaikamahine nei, kauoha aku ua makuahine nei, i ka wa e kani ai ka hora umikumamalua, e hoi koke mai, ina e noho iki aku ; alaila, kua ipu hou ua kaa nei, o na iole, hoi no e like me mamua na mea a pau loa.

I ka manawa o ua kaikamahine nei i hiki aku ai, olelo e ia aku la i ke keiki a ke Alii, ua hiki aku ilaila he kaikamahine Alii, aolo i ikeia mamua, i hele mai i ka hula : hele aku la ua keiki Alii nei a me ka puka o ke kaa, a kaikai mai la i ua kaikamahine nei a hiki ilalo, hele aku la laua nei a hiki i ka lumi hula.

I ka manawa i komo aku ai ua kaikamahine nei, aole he leo pane o loko, pau pu me ke kani ana o ka pila ; hookahi mea nana a loko, o ua kaikamahine nei i ka maikai, aohe he mea lohe ia o loko, hookahi wale no o ka hawanawana. I ka nani hoi o kolu kaikamahine ! O ka Moi no kekahi, ua elemakule loa, oia kekahi i kau pono i ua kaikamahine nei, me ka olelo pinepine aku i ka Moi wahine, ” He loihi loa ka wa i hala, akahi no ia a ike i ka wahine maikai.” O na wahine o loko, nana i ke ano o ka hana ana o ke kapa, i ana no ko lakou lole i kekahi la ae, he pomaikai lakou i ka loaa o ka lole e like me ia, a me ka poe nana i hana.

Lawe aku la ke Keiki Alii a luna o ka noho maikai loa hoonoho, a mahope iho, o kona hoa ia i hula pu ai. No ka hiehie a me ke akamai o ua kaikamahine nei i ka huia ; nolaila, oi loa aku ka makemake o Ka poe o loko, a manao lakou, oia Ua wahine akamai a me ka nani o ka lakou ike ana.

Mahope iho, laweia mai ka mea ai, a no ka lilo loa o ke Alii i ka nana i ua kaikamahine nei, aole ia i ai i kekahi mea. Ma kahi e kokoke ana i na kaikaina kona wahi i noho ai, me ka hoike ana aku i kona lokomaikai ia laua, i ka haawi ana i ka alani, a me na mea momona a ke Alii i haawi aku nana ; o laua ma ko laua ano, ua hoohuoi i ke kupanaha o ka oluolu o keia wahine a laua i ike ole ai.

Ia lakou e kamailio ana, lohe aku la keia i ke kani ana o ka hora umikumamakahi, a me akolu hapaha ; ku ae la keia iluna, a aloha aku i ka poe o loko, a hoi me ka wikiwiki. I kona hiki ana aku i ka hale, hele aku la ia a ka makuahine papakema, e hai aku i kona aloha, me ka olelo aku e haawi ia ia i ka honua, ina ia e hiki hou i ka hula ; no ka mea. ua koi mai ke Alii ia ia.

Ia ia e olelo ana i na mea i loaa ia ia iloko o ka hale hula, kikeke ana na kaikaina ma ka puka, a wehe aku la keia, ” Aumoe maoli olua ! ” wahi ana, hamama ae la ka waha, a anaanai ae la i na maka, me he mea la, akahi no a ala ae mai ka hiamoe ; o ka oiaio, aole ona make hiamoe mai ko lakou la haalele ana iho, ” Ina oe i ka hula,” wahi a kekahi kaikamahine. ” E hai aku au ia oe, aole oe e make hiamoe iki, hiki mai nei ilaila ke kaikamahine Alii maikai loa i ikeia ! He kaukani kona lokomaikai ia maua, a haawi mai i ka alani a me na mea momona a ke Alii i haawi aku nana.”

Ka Nupepa Kuokoa.

 

Piha loa ua kaikamahine nei i ka olioli, i ka laua’la mea i olelo mai ai ; a ninau aku i ka inoa o ia Aili Wahine, a me kona wahi i hiki mai ai, a olelo aku la laua. ” Aole he mea i ike ; a nolaila, ua pilikia loa ka manao o ke Alii opio, a ua olelo ia e haawi i makana nui i ka mea nana e hai mai kahi o ua kaikamahine nei i hiki mai.” Nani maoli aku la paha ! Pomaikai maoli olua!

Ina hoi paha au e ike aku i wahi manawa uuku ! ” E Miss Kaloke, e haawi mai oe ia’u i ko wahi pukiki melemele au e komo nei i na la a pau loa, a hookuu mai ia’u e hele au e ike ia ia.” ” Ae no hoi paha ka loaa aku o ko’u lole i ka Lehuahi. Manao anei oe he kauwa au ? E Miss Mahaoi, e malama oe i kou wahi, a e waiho i ka lole a me ka hula, na ka poe maluna ou.” Ua akaka no ia ia e paneia mai ana pela ; nolaila, aole no ia i minamina ; no ka mea, mai akaka ole ia ia kana mea e hana ai, ina kela e haawi mai i ka lole ana i noi ai.

I kekahi la ae, hiki hou no ua mau kaikamahine nei i ka hula, a me Cinikalela pu kekahi, ua oi aku nae ka nani o kona kapa mamua o ka po mua. Ma kona aoao mau ke Alii e olelo ai i na olelo hoihoi loa. No ka hoihoi loa o ua kaikamahine nei i na mea ana i ike ai ; nolaila, poina ia i ke kauoha a ka makuahine.

A lohe aku la keia i ke kani o ka Uwaki, a helu aku la, akahi, alua, akolu, a hiki i ka umikumamalua, a me he mea la i kona manao, aia no i ka hora umikumamakahi. Ko ia nei ku ae la no ia a hoi; hahai aku la ke Alii me ka manao e loaa aku, no ka makau paha, mama loa kela i ka holo.

Ia ia e holo ana, haule iho kekahi Kamaa Aniani ona, a kulou iho la ke Alii e hopu, a lawe me ka manao e malama loa. Hiki aku keia i ka hale iloko o na wahi lole ka kiko ona, aohe ke kaa a me na kahu, aohe he mea i koe iho o kona nani, hookahi wale iho no o ka luu o ke Kaniaa Aniani.

Ia manawa, ninau aku ke Keiki Alii i na Koa kiai puka, ” Aole nae paha oukou i ike mai i kekahi Alii Wahine nani e puka aku ana?” Olelo mai ua poe Koa nei, “Aole lakou i ike i ke Alii Wahine,” hookahi wale no a lakou mea i ike, he wahi kaikamahine me kuhi lole nahaehae, i iike ka nana ana aku, me he wahi kaikamahine makilo la.

I ka hiki ana o na kaikaina i ka hale, ninau aku kela i ka like o ko lakou lealea me ka no mua, a ua hiki hou aku no paha ua Alii Wahine nei ilaila ? Olelo aku no hoi laua, ua hiki aku no; a i ke kani ana o ka hora umikumamalua, e holo iho ana ua kaikamahine la, no ka wikiwiki loa i ka holo, a haule iho ana kekahi Kamaa Aniani, o ke ano waiwai loa. a na ke keiki no a ka Moi i hopu, aole ana nana e ae, o ka nana wale no i ua Kamaa nei a pau ke koena o ia po ; a ua manao na meu a pau, ua aloha loa ia i ka wahine maikai nona ia Kamaa.

He oiaio ia; he muu la mahope mai, kukalaia mai ke kauoha a ke Alii, maloko o ka olelo, e mare ia i ka wahine e ku ai ke Kamau i loaa ia ia. Hopu iho la na ahai olelo i ua kamaa nei, a lawe aku i ka poe aliiwahine opio, a i na alii malalo iho ; i ka hoopokole ana, i ka poe no a pau o ka Aha Kiekie, aole nae i loaa.

Alaila, laweia mai i ua mau kaikamahine nei, noke laua nei i ka opa i na wawae o laua i koino iloko, a ike iho la, aole e hiki. O Cinikalela, e nana aku ana ia laua la, ua ike aku no o ke Kamaa ona ; a olelo aku, ” Homai hoi e hoao aku au.” A olelo mai la ke kanaka e noho ilalo ; a hookomo mai i ke Kamaa, a ike iho la ua pili pono ia ia e like me ke kepau.

O ua mau kaikamahine nei, haohao no ke ku ana o ke kamaa ia Cinikalela ; a pehea ka nui o ko laua hoohuoi i ko ianei unuhi ana ae i ku lua o ke Kamaa, mialoko ae o ka pakeke, a hookomo! Ia manawa, komo mai la ua luahine nei, a hoopa i ka lole o Cinikalela me ka laau mana, a ike mai la laua la, ua oi aku ka nani o ua kaikamahine i keia wa, mamua o ka ike mua ana a laua.

Ike iho la ua mau ka kaikamahine nei, o ke Alii Wahine keia a laua nei i ike ai i ka hula. Kukuli mai la ua mau kaikamahine nei, a mihi mai no ka hewa a laua i hana aku ai ia Cinikalela. Kokua aku o Cinikalela ia laua a ku iluna, a olelo aku, Ua kala aku ia i ko laua hewa a pau loa. Laweia aku ua o Cinikalela a kahi o ke Alii, a ike mai ia kela, ua oi aku ka nani mamua o kana ike mua ana, a koi koke mai e ae i kona lima, O na kaikaina, mare me kekahi mau kaukau alii.  J. W.